مرجع مقالات رسمي غرفه سازي مرجع مقالات رسمي غرفه سازي .

مرجع مقالات رسمي غرفه سازي

محاسبه نمايشگاه رايدكس

محاسبه نمايشگاه رايدكس ســومين دوره از نمايشــگاه ايــران رايدكــس از 27 تــا 30 دى 95 درمحــل دائمى نمايشــگاههاى ميان المللى تهران برگزارشد .غرفه سازي در اين رويد جنبه‌هاي خير داشت و ايــن رويداد صرفا نمايشــگاه بينالمللى تخصصى در حوزه صنعت موتورســيكلت ودوچرخــه، قطعات و لوازم يدكى داراي ربط و وســايل نقليه برقى وهيبريدى درايــران اســت كه البته غرفه سازي عصر هــاى اول و دوم آن در محل نمايشــگاهى مصلاى تبارك تهران برگزار گرديده بود . .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
و از آنجايى كه مســئولان برگــزارى درتلاش بودند تا ابعــاد بين المللى آنرا تقويت كننــد، بنابراين،دوره سوم آنرا به وب سايت تهران بردند . عيب گيري و ارزيابي غرفه سازي و شركت در نمايشگاه رايدكس از نــكات قابــل توجــه در دوميــن نمايشــگاه ايران رايدكس ، رشــدنمايشــگاه درحــدود 60درصد در تعدادشــركت كننده وهمچنين افزايش چشــمگير متراژ نسبت به سال نخستين برگزارى بود . به گزارش گروه ارشد اكسپوآرت درسال 94 اين رويداد درفضايـي افزون بــر 10 هزارمتر مربــع و باحضور و حمايت 100 شــركت و نهاد داراي ربط و همچنين بيش از 82 نشــان معتبــر داخلى و خارجى از 14 كشــور چيــن ، امارات ، هند ، ژاپن ، اتريش ، ايتاليا ، اســتراليا، فرانســه ، اســپانيا ،آلمان ،امريكا ،تايوان و كره برگزار شد . همچنيــن بازديدكنندگانــى از شــهرهاى گوناگون كشــور در ارتفاع 4 روزبرگزارى ايــن اتفاق افتاد به تهران آمدند كه بر اســاس آمارها ى منتشــرشــده از سوى ســتادبرگــزارى حــدود صد هزار نفــر تقريب زده مى شوند . حضــور متخصصان و بازرگانــان داراي ارتباط با حوزه هاى متفاوت در اين نمايشگاه وهمراهى بيش از 90 درصد از عوامل فروش و نمايندگان شهرستانى شركتها از سراســر كشور ايران در اين روي داد از نكات بارز و قابل توجه دوره دوم بود . غرفه‌هاي بسيار زيبايي هم در اين نمايشگاه پباده سازي گرديده بود . ضمن اينكه بيــش از 200 نفر ازبازرگانان خارجى از كشــورهاي فرانســه ،ايتاليا ،چين ، ژاپن ، افغانستان ، عراق، كره،هند،تركيه،امارات و تايوان ،اين اتفاق افتاد را مسئله بازديد قرار دادند . ســومين نمايشــگاه در بين المللى جمهوري اسلامي ايران رايدكس هم با توكل بر همان اهداف قبلى ، قرار اســت در حوزه هاى داراي ربط با صنعت موتور سيكلت،قطعات، لوازم يدكى، وســايل نقليه برقى،هيبريدي و تجهيزات متعلق در محل دائمى نمايشــگاه‌هاي ميان المللى تهران برگزار شود . بــاتوجه به تفاوت قيمتها براى اخذ غرفه در اين تيم فضاى برگزارى با افت كمي رو به رو شد . غرفه‌هاي ساخته شده هم به نسبت اتفاق افتاد گذشته رو به افول بود . اما به استدلال تخصصى‌تر شــدن مخاطبان رويش كيفى چشمگيري رادراين روي داد شاهد بوديم . انواع موتورسيكلت نظير دوچرخ،سه چرخ ،ATM ، چهارچرخ ،ATV ســاحلى ،مخصوص برف و صنعت هاي وابســته وهمچنين انواع وسايل نقليه فارغ از سوخت مثل دوچرخه، ســه چرخه، چرخ معلولان، اسكوتر، اســكيت و مواردمشابه و صنايــع وابســته در اين اتفاق افتاد به نمايش نهاده شد . همچنيــن برخــى موسسات فعال در موضوع ساخت وســايل نقليه برقى، هيبريــدى، شــارژى،كم مصرف وبا سوختهاى جايگزين منزه به صورت ابتدايى تا پيشــرفته،با كاربرد باطن و برونشهر (ســبك ، سنگين ، تجارى و مواردمشــابه) ومحصولات،خدمات و فناوري هاى داراي ارتباط با انرژى‌هاي نوين، انرژىهــاى تجديدپذيــر،انرژىهــاى منزه و ســوختهاى جايگزين فسيلى و زيستى هم در سالنهاى برگزارى جمهوري اسلامي ايران رايدكس حضورداشتند .
برچسب: عيب گيري و ارزيابي غرفه سازي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۰۱:۰۳ توسط:alipour موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :